Programi i Transparences

Shtyp

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Urdhrit ë Mjekëve të Shqipërisë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të saj.

Programi i Trasparencës-HYRJE 

 

Rreth Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë

Kuadri Ligjor

 

E drejta për informim dhe ankimim
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues

 

Informacion mbi buxhetin dhe të ardhrurat Gjykimet Disiplinore Profesionale

 

Shërbimet që ofrohen nga Urdhri Mjekëve Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

Zhvillimi aktiviteteve të Akredituara pranë QKEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara