Rreth Nesh

Shtyp

Urdhëri i Mjekëve krijuar me Ligjin 7708, datë 18.05.1993 "Për Krijimin e Urdhërit të Mjekëve" (shfuqizuar)

Ri-organizuar me Ligjin 8615, datë 01.06.2000 "Për Urdhërin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë", ndryshuar me Ligjin Nr. 9318, datë 18.11.2004 "Për disa ndryshime në Ligjin 8615, datë 01.06.2000 Për Urdhërin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë". (shfuqizuar)

Më 25 Shtator 2014 u miratua ligji i ri Nr. 123/2014 "Për Urdhërin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë" ku anëtarë të Urdhërit të Mjekëve janë vetëm mjekët/mjekët specialistë.

Aktet nënligjore ku mbështet veprimtarinë Urdhëri i Mjekëve të Shqipërisë:

Organet kryesore të Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë:

Urdhëri i Mjekëve të Shqipërisë është i anëtarësuar në: